AutoStore søker en nøyaktig og kvalitetsbevisst Design & QA Engineer

Design & QA Engineer AutoStore

Teknologiinteressert? Bli med på reisen til Norges første “Unicorn”! 

(Please scroll down for english version)

AutoStore opplever stor suksess på det globale markedet med økt omsetning, solgte produkter og antall ansatte. Nylig lanserte vi vår nyeste produktlinje Black Line, som er raskere, mer energivennlig og optimaliserer lagerdriften for våre kunder over hele verden.

Vårt utviklingsmiljø består av over 75 dyktige ansatte innen disiplinene mekanikk, software, elektronikk, firmware, test, prosjektledelse, dokumentasjon, mm. Avdelingen er fordelt på vårt kontor i Asker og hovedkontor i Nedre Vats.

I rollen som Design & QA Engineer vil du arbeide med testing og utvikling av våre plastikk-kasser/bins. Du vil ta del i et lite team og få et selvstendig ansvar for å sikre god fremdrift og høy kvalitet i arbeidet. Din jobb blir svært viktig for å kvalitetssikre og utvikle produktene i markedet. 

Vi søker deg som er interessert i teknologi og utvikling. Du har god teknisk produktforståelse, og har interesser for kvalitetsdesign. For å lykkes i rollen vil det være avgjørende at du er nysgjerrig og at du tilegner deg god kunnskap om hvordan AutoStore fungerer. 

Du får en ‘hands on’ rolle med varierte arbeidsoppgaver i et spennende, kompetent og godt arbeidsmiljø.

ARBEIDSOPPGAVER:

 • Bidra i alle prosesser knyttet til bins/kassene, alt fra utvikling, testmetodikk, kvalitetssikring og  dokumentasjon
 • Videre utvikling av AutoStore-bins fra A-til-Å
 • Produkt QA, QA prosedyrer, dokumentasjon og ekstern revisjon hos produsenter
 • Planlegging og gjennomføring av testing
 • Feilsøking, herunder oppfølging av feil og feilretting som en del av utviklingsprosessen 
 • Helhetlig forståelse av Autostore sine  produkter, spesielt bins/kassene, sett fra kundens perspektiv
 • Testing ved bruk av Coordinate Measuring Machine (CMM)

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

 • Relevant høyere utdanning (eksempelvis: design, prosess, mekanisk m.v.)
 • Relevant arbeidserfaring, ønskelig med kunnskap innen design, QA, testing og plast 
 • Teknisk produkt- og prosessforståelse
 • Evner å jobbe etter satte standarder, og er påpasselig med at eksterne parter også følger disse
 • Arbeider effektivt med dataprogrammer og IT 
 • Erfaring med CAD og kjennskap til CMM
 • Relevant erfaring med plastprodukter og sprøytestøping er ikke et krav, men kunnskap om dette er en fordel
 • For AutoStore er talent, nysgjerrighet og lærevillighet viktigst. Dersom du har en spisskompetanse på noe av det vi er på jakt etter, og har ambisjoner og et ønske om å utvikle deg videre, oppfordrer vi deg til å vise interesse for stillingen 
 • Gode språkferdigheter i engelsk, muntlig og skriftlig

PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Er strukturert og nøyaktig  
 • Pågangsmot 
 • God til å kommunisere
 • Lagspiller
 • Lærevillig 
 • Løsningsorientert 

VI TILBYR:

 • En kreativ, trygg og solid arbeidsplass i en virksomhet i sterk vekst
 • Gode muligheter for videreutvikling i ditt fagområde
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser og ordnede arbeidsforhold
 • Du vil bli en del av et unikt, spennende og kompetent fag- og utviklingsmiljø i AutoStore

Arbeidssted er ved vårt hovedkontor i Nedre Vats. Det må påregnes noe internasjonal reisevirksomhet. 

Hvis du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Else-Margrete Liknes Overøye, tlf. 969 11 135, eller researcher Kristine Valen, tlf. 926 94 052.

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest.  Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist: 24. januar 2020
Tiltredelse: Etter nærmere avtale.

English:

AutoStore is experiencing great success in the global market with increased sales, products sold and with number of employees. We recently launched our latest Black Line product line, which is faster, more energy-friendly and optimizes storage operations for our customers around the world.

Our development department consists of over 75 skilled employees in the disciplines of mechanics, software, electronics, firmware, testing, project management and documentation. The department is placed at our office in Asker and our head office in Nedre Vats.

In the role of Design & QA Engineer you will work on testing and development of our plastic boxes / bins. You will join a small team and have an independent responsibility for ensuring good progress and high quality work. Your job becomes very important to quality assuring and developing the products in the market.

We are looking for you who are interested in technology and development. You have good technical product understanding and have interests in quality design. To succeed in the role, it will be crucial that you are curious and that you acquire good knowledge of how AutoStore works. You get a ‘hands on’ role with varied tasks in an exciting, competent and good working environment.

RESPONSIBILITIES:

 • Contribute in all processes related to the boxes / bins, everything from design, test methodology, quality assurance and documentation.
 • Further development of AutoStore bins from A-to-Z
 • Product QA, QA procedures, documentation and external audit by manufacturers
 • Planning and conducting testing
 • Troubleshooting, including follow-up of errors and error correction as part of the development process
 • Comprehensive understanding of Autostore’s products, especially the storage boxes / bins, from the customer’s perspective
 • Testing using Coordinate Measuring Machine (CMM)

WANTED QUALIFICATIONS:

 • Higher education in relevant field of study (e.g. design, process or mechanical)
 • Relevant work experience in one or more of the fields of design, QA, testing and/or plastic
 • Technical product understanding
 • Ability to work to set standards, and be careful that external parties follow these as well
 • You have the basis for working with computer programs and IT
 • Experience with CAD and knowledge of CMM
 • Relevant experience with plastic products & injection molding is not required, but knowledge of this is an advantage
 • For AutoStore, talent, curiosity and willingness to learn are most important. If you possess expertise in some of the aforementioned fields, and have ambitions and a desire to further develop, we encourage you to show interest in the position
 • Good verbal and written communication skills in English

PERSONAL CHARACTERISTICS:

 • Structured and accurate
 • Good communication skills and enjoy working with others
 • Courage
 • Solution oriented
 • Willing to learn

WE OFFER:

 • A creative, secure and solid workplace in a business of strong growth
 • Good opportunities for further development in your field
 • Competitive pay conditions and orderly working conditions
 • You will be part of a unique, exciting and competent professional and development environment in AutoStore

Workplace is at our head office in Nedre Vats. Some international travel is to be expected. 

If you have any questions about the position, please contact our recruitment partner HAMNØY AS at adviser Else-Margrete Liknes Overøye, +47 969 11 135, or researcher Kristine Valen, +47  926 94 052.

Show your interest in the position by registering your resume and application as soon as possible. Certificates and diplomas are attached to the application. All inquiries are treated confidentially – also to the client in the initial phase, if desired.

Application deadline: January 24 2020