Stjørdal kirkelige fellesråd søker kirkeverge

Kirkeverge Stjørdal kirkelige fellesråd

Er du en engasjert og erfaren leder med et brennende hjerte for kirken? Stjørdal kirkelige fellesråd søker en kirkeverge som ønsker å ta en sentral rolle i å videreutvikle kirken som en relevant aktør i lokalsamfunnet. Dette er en spennende lederstilling med et bredt spekter av ansvarsområder og unike muligheter for å påvirke og prege.

Stjørdal ligger i Trøndelag og har i underkant av 25.000 innbyggere. Omkring 75 % av dem er medlemmer i Den norske kirke. Vi håper på vekst og økt engasjement i årene som kommer, og trenger en kirkeverge som kan inspirere til og legge til rette for samarbeid og synergier, internt i kirken og eksternt. Fortsatt tett og god kontakt med ledelsen i Stjørdal kommune vil stå sentralt i stillingsinstruksen.

Fellesrådet i Stjørdal har arbeidsgiveransvar for 25 ansatte fordelt på 19,5 årsverk. Dette inkluderer både de ansatte på kirkekontoret og ansatte i menighetene. Kirkevergen er ansvarlig for personaloppfølgingen. Kirkekontoret er plassert i 3. etasje i Kimen kulturhus i Stjørdal sentrum.

Fellesrådet har forvaltningsansvar for fem kirker, tre kapeller, syv kirkegårder og andre bygg som bårehus og redskapshus. Vi har et driftsbudsjett på omkring 22 millioner kroner. Økonomien er ryddig og god, men forutsetter langsiktig planlegging og tett oppfølging.

Det er aktivt menighetsliv i de fire soknene i Stjørdal, herunder gudstjenester og kirkelige handlinger som dåp, vigsler og gravferder. I tillegg er det stor aktivitet og tilbud for alle, fra de yngste til de eldste. 192 ungdommer ble konfirmert i Den norske kirke i Stjørdal i 2023.

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER

Som kirkeverge er du daglig leder for fellesrådets virksomhet, med overordnet ansvar for personal, økonomi, administrasjon, gravplassmyndighet og -forvaltning samt drift av bygg og anlegg. Kirkevergen ansettes av og rapporterer til fellesrådet.

Fellesrådets arbeid foregår delvis i fellesrådsmøter og delvis i underutvalg; arbeidsutvalget, administrasjonsutvalget og lønns- og forhandlingsutvalget. Kirkevergen er sekretær for utvalgene, herunder ansvarlig for saksforberedelser og oppfølging av vedtak.

Kirkevergen er et viktig bindeledd mellom menighetene, og kirkevergen i Stjørdal har løpende kontakt med prosten og de andre kirkevergene i prostiet.

Samarbeidet med Stjørdal kommune fungerer godt gjennom kommunens representant i fellesrådet og jevnlige møtepunkter med ordfører, kommunedirektør og økonomisjef. Fellesrådet har en tjenesteytingsavtale med kommunen. Den innbefatter regnskap, lønn og IT.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver for kirkevergen:

 • arbeide langsiktig ut fra vedtatte budsjetter og planer
 • lede og utvikle de ansatte og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • sørge for effektiv organisering og tjenester av høy kvalitet
 • ha god økonomistyring og se til at tildelte økonomiske midler forvaltes effektivt
 • videreutvikle dialogen med politisk og administrativ ledelse i kommunen
 • ivareta soknenes interesser i møte med kommunen og andre samarbeidspartnere
 • skape engasjement for og bidra til videreutvikling av det lokale menighetsarbeidet
 • forvalte gravplassene

KVALIFIKASJONER

Som kirkeverge må du ha ledererfaring, helst også erfaring med personalledelse. Du må kjenne og la deg begeistre av kirkens egenart og arbeid. Det er ønskelig at du har relevant høyere utdanning, gjerne innen ledelse, administrasjon og/eller økonomi.

Erfaring og kompetanse som vil bli vektlagt er

 • dokumenterbare resultater som leder
 • kompetanse på organisasjonsutvikling og endringsprosesser
 • erfaring med plan- og utredningsarbeid
 • samfunnsengasjement og god kjennskap til politiske prosesser
 • erfaring med politisk påvirkningsarbeid
 • god økonomiforståelse

PERSONLIGE EGENSKAPER

Vi søker etter en trygg, tydelig og tilstedeværende leder for kirken i Stjørdal. Du må være strategisk med evne til å tenke langsiktig og jobbe systematisk over tid. Du må se og utnytte muligheter for fremdrift og utvikling. Du må være god til å kommunisere, bygge relasjoner og legge til rette for samarbeid og synergier. Du må trives i lag med et mangfold av mennesker og meninger. Du må ha gode evner til å prioritere. Du må ønske å være ansiktet vårt utad og en stolt ambassadør for kirken i Stjørdal.

Vi ser for oss at du er

 • god til å lede en sammensatt og faglig sterk ansattgruppe
 • strukturert og med evner til å operere innenfor gitte rammer
 • uredd i møte med uenighet og med evne til å løse opp i konflikter
 • fleksibel i møte med det kirkelige mangfoldet
 • god til å uttrykke deg på norsk, muntlig og skriftlig

Du oppfordres til å søke på stillingen som kirkeverge i Stjørdal selv om du ikke kjenner deg igjen i absolutt alt som nevnes i utlysningsteksten. Kompetansehull kan tettes, og til syvende og sist er det evner, personlighet og entusiasme for rollen som er avgjørende.

HVORFOR KIRKEN I STJØRDAL?

 • Du får interessante og utfordrende ansvarsområder.
 • Du får mulighet til å videreutvikle og prege kirken i Stjørdal.
 • Du får trivelige og engasjerte kolleger.
 • Du møter menigheter med stort aktivitetsnivå og tilbud til folk i alle aldersgrupper.
 • Du får videreutvikle det gode samarbeidet med Stjørdal kommune.
 • Du får et kompetent og engasjert fellesråd i ryggen.
 • Du får konkurransedyktige lønnsbetingelser.
 • Du får pensjons- og personalforsikringer i Kommunal landspensjonskasse (KLP).

Den som ansettes må

 • være medlem i Den norske kirke
 • være innstilt på noe arbeid på kveldstid og i helgene

Lytt til Stillingspodden fra Knif Jobb hvor Oddbjørn Eide og Håvard Vigdenes forteller mer om stillingen og organisasjonen her:

 

For mer informasjon, kontakt vår rekrutteringspartner Knif Jobb ved

 • Marit Ecklo Brevik, tlf. 907 24 333
 • Johanna Grindhaug, tlf. 959 33 056

Vis din interesse for stillingen ved å registrere søknad og CV i Webcruiter snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknaden. Alle henvendelser behandles konfidensielt, i innledende fase også overfor oppdragsgiver dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist: 11. august 2024 – Søknader behandles fortløpende.