Kunder av Hamnøy

HAMNØY løser rekruttering- og råd­giv­nings­opp­drag for små og store virk­som­heter innen ulike fag­områder. Vi har mer enn 50 kunder på vår kunde­liste. Våre kunder be­finner seg pri­mært i Haugesund-regionen, på Vest­landet og i Oslo-området. 

Leder­råd­givings­kunder er konfi­densi­elle om ikke annet blir avtalt mellom partene.  

Når rekrutt­erings­opp­dragene er av­sluttet gjennom­fører vi struktur­erte kunde­evalueringer. Dette danner et godt grunn­lag for løpende vurdering av kunde­til­freds­het knyttet til rekrutterings­oppdrag utført av HAMNØY.

Tilfredshet

Per januar 2018 har våre kunder gitt HAMNØY en gjennom­snitt­lig score på 9 av 10 poeng.

Hver kunde som har be­svart evaluer­ingen har gitt sin vurder­ing basert på en samlet vurder­ing av hvor for­nøyd kunden er med arbeidet som ble ut­ført i pro­sessen.

9/10
JAN 2018

HAMNØY scorer høyt på kundetilfredshet

Per januar 2018 har våre kunder gitt HAMNØY en gjennomsnittlig score på 9 av 10 poeng. Hver kunde som har besvart evalueringen har gitt sin vurdering basert på en samlet vurdering av hvor fornøyd kunden er med arbeidet som ble utført i prosessen.

Dette sier noen av våre kunder

«Hamnøy er dedi­kert og frem­over­lent, han setter seg godt inn i opp­gav­ene som skal løses av den som blir rekrutt­ert, noe som gir god ut­siling av kandi­dater.»

– Stig Hatteland, CEO / owner, Hatteland Group

«Hamnøy gjennomførte ein svært ryddig og god prosess. Han er særlig god til å følge opp kandidatene, og han er på alle måtar hardtarbeidande og til å stole på.»

– Harald H. Rise, styreleiar Sunnmørsposten AS / adm.dir. Polaris Media Nordvestlandet AS

«Hamnøy er profesjonell, effek­tiv og be­hage­lig å sam­arbeide med. Man får både stor kunn­skap og solide, kreative inn­spill. Jeg gir mine varmeste an­befal­inger.»

– Åshild Mathisen, sjef­redaktør / admini­strer­ende direktør, Vårt Land AS

«10 av 10. Alle delar av prosessen blei gjennom­ført med begeistra kvalitet.»

– Odd Øren, dagleg leiar, Porten AS og Årdalsnett AS

«Dedikert og på. Meget solid hånd­verk.»

– Espen Knudsen, administrerende direktør, Stanley Security AS

«10 av 10. God service og drive i prosessen.»

– Ingvar Fagerland, Director R&D, AutoStore AS

«En meget godt gjennom­ført pro­sess. Hamnøy er ryddige, profesjon­elle og til­pasnings­dyktige. Effektiv, tydelig og ærlig kommunikasjon med oss som opp­drags­giver.»

– Paal W. Aanensen, finans­direktør, Hagland

«Jeg er veldig fornøyd med prosessen. Det ble opp­nådd et godt resultat innen svært kort tid. Hamnøy frem­skaffet impo­nerende mange gode kandi­dater.»

– Magne Hogneland, styreleder / eier, Skanfil Auksjoner AS

«Vi er svært fornøyd med hvordan rekrutter­ingen er ut­ført. Pro­sessen fra ut­arbeid­else av stillings­annonser og frem til finale­inter­vjuer har blitt gjennom­ført til vår fulle til­freds­het.»

– Lise Vedde-Fjærestad, konsernsjef og administrerende direktør i Tun Media AS og AS Nationen

«Hamnøy fremstår som ryddig, på­lite­lig, grundig, seriøs og en frem­over­lent aktør som har de beste inten­sjoner for opp­drags­giver og kandi­datene.»

– Knut Tindeland, distriktssjef, Block Watne AS avd. Haugesund