Kunder av HAMNØY

HAMNØY løser rekruttering- og råd­giv­nings­opp­drag for små og store virk­som­heter innen ulike fag­områder. Vi har mer enn 170 kunder på vår kunde­liste. Med base i Hauge­sund­regionen løser vi oppdrag for kunder i hele Norge.

Leder­råd­givings­kunder er konfi­densi­elle om ikke annet blir avtalt mellom partene.  

Når rekrutt­erings­opp­dragene er av­sluttet gjennom­fører vi struktur­erte kunde­evalueringer. Dette danner et godt grunn­lag for løpende vurdering av kunde­til­freds­het knyttet til rekrutterings­oppdrag utført av HAMNØY.

 

Tilfredshet

Per juni 2022 har våre kunder gitt HAMNØY en gjennom­snitt­lig score på 9 av 10 poeng.

Hver kunde som har be­svart evaluer­ingen har gitt sin vurder­ing basert på en samlet vurder­ing av hvor for­nøyd kunden er med arbeidet som ble ut­ført i pro­sessen.

9/10
juni 2022

HAMNØY scorer høyt på kundetilfredshet

Per juni 2022 har våre kunder gitt HAMNØY en gjennomsnittlig score på 9 av 10 poeng. Hver kunde som har besvart evalueringen har gitt sin vurdering basert på en samlet vurdering av hvor fornøyd kunden er med arbeidet som ble utført i prosessen.

 

 

 

Dette sier noen av våre kunder

«HAMNØY er dedi­kert og frem­over­lent, han setter seg godt inn i opp­gav­ene som skal løses av den som blir rekrutt­ert, noe som gir god ut­siling av kandi­dater.»

– Stig Hatteland, CEO / owner, Hatteland Group

«Vi har brukt HAMNØY ved flere ansettelser på ulike nivå og opplever et engasjement og en oppfølging som gir oss den trygghet vi trenger i søken etter nye medarbeidere. Det er den viktigste investeringen vi gjør og da må vi ha en samarbeidspartner vi kan stole på i en hektisk hverdag. Vi har stor tillit til HAMNØY!»

– Gunhild Sjøvik, CEO, Cinderella Eco Group AS

«HAMNØY gjennomførte ein svært ryddig og god prosess. Han er særlig god til å følge opp kandidatene, og han er på alle måtar hardtarbeidande og til å stole på.»

– Harald H. Rise, styreleiar Sunnmørsposten AS / adm.dir. Polaris Media Nordvestlandet AS

«Arbeidet er utført på en svært god måte. Det ble gjort et grundig forarbeid. Annonseteksten var spenstig og annonseringen var tuftet på erfaring og kompetanse. Det var et stort tempo i gjennomføringen av prosessen, og jeg opplevde hurtige tilbakemeldinger på problemstillinger som ble spilt inn. En dose humor bidro til en avslappet atmosfære. Oppfølgingen etter intervjuene og protokollskriving ble gjennomført på en god måte.»

– Ørjan Røed, stabssjef, Karmøy kommune

«10 av 10. Alle delar av prosessen blei gjennom­ført med begeistra kvalitet.»

– Odd Øren, dagleg leiar, Porten AS og Årdalsnett AS

«Dedikert og på. Meget solid hånd­verk.»

– Espen Knudsen, administrerende direktør, Stanley Security AS

«10 av 10. God service og drive i prosessen.»

– Ingvar Fagerland, Director R&D, AutoStore AS

«En meget godt gjennom­ført pro­sess. HAMNØY er ryddige, profesjon­elle og til­pasnings­dyktige. Effektiv, tydelig og ærlig kommunikasjon med oss som opp­drags­giver.»

– Paal W. Aanensen, finans­direktør, Hagland

«Jeg er veldig fornøyd med prosessen. Det ble opp­nådd et godt resultat innen svært kort tid. HAMNØY frem­skaffet impo­nerende mange gode kandi­dater.»

– Magne Hogneland, styreleder / eier, Skanfil Auksjoner AS

«Vi er svært fornøyd med hvordan rekrutter­ingen er ut­ført. Pro­sessen fra ut­arbeid­else av stillings­annonser og frem til finale­inter­vjuer har blitt gjennom­ført til vår fulle til­freds­het.»

– Lise Vedde-Fjærestad, konsernsjef og administrerende direktør i Tun Media AS og AS Nationen

«HAMNØY fremstår som ryddig, på­lite­lig, grundig, seriøs og en frem­over­lent aktør som har de beste inten­sjoner for opp­drags­giver og kandi­datene.»

– Knut Tindeland, daglig leder, Dommersnes & Larsen, tidligere leder for Block Watne AS avd. Haugesund