Rådgivning med kvalitet

HAMNØY tilbyr rekrutt­ering- og råd­givnings­tjenester til kunder over hele Norge. Vår mål­setning er å bidra til å realisere potensialet i mennesker og organisa­sjoner.

Rekruttering

Vi hjelper våre kunder med rekrutt­ering av toppledere, mellomledere, fag­spesialister og ansatte til faste stillinger til privat næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner. Vi bistår også med rekruttering av styre­med­lemmer. Treff­sikker rekrutt­ering er av av­gjørende be­tydning for frem­tiden til en­hver organisa­sjon. Vi hjelper deg som leder til å tenke hel­het­lig og stra­tegisk – og vi hjelper deg med å finne frem til den som kan bli den dyktigste i stillingen.

Rådgivning

Vi bistår våre kunder med lederråd­givning, lag- og lederutvikling og rådgivning innen arbeidsgiver-markedsføring / employer branding.

vi er her for deg

Vi hjelper virksomheter i mange ulike bransjer, og har siden starten i desember 2014 hjulpet mer enn 200 kunder. Våre kunder be­finner seg over hele Norge. Vår mål­setning er å være din sam­tale­partner og strategiske råd­giver i arbeidet med å for­bedre og ut­vikle din organisasjon.

Vårt datterselskap Knif Jobb bistår kunder i det frivillige og ideelle Norge.

Ta gjerne kontakt, så finner vi frem til den tjenesten og løsningen som passer best for dere.

​Konkrete kunde­referanser oppgis ved forespørsel. Her kan du lese hva noen av våre kunder synes om vårt arbeid.

Lederrekruttering A-til-Å

Hos HAMNØY vet vi hva dyktige ledere kan utrette. Vi har et mål for øye: å styrke våre kunder gjennom rekruttering av ledere som gjennom sitt lederskap skaper varig positiv utvikling. Hvert oppdrag tilpasses den enkelte kunde sine ønsker og behov.

Gode ledervalg handler om innsikt. En leder skal ikke bare være riktig i dag, men også for fremtiden. Vår tilnærming øker sannsynligheten for å finne den rette blant de beste.

Et viktig kriterium for å sikre en god utvelgelsesprosess, er at samme prosjektleder og team følger hele prosessen. På denne måten sikrer vi at all relevant informasjon kommer oppdragsgiver til gode ved et hvert punkt i prosessen.

analyse og kartlegging

En god lederrekruttering starter med en grundig jobbanalyse og kartlegging. Vi gir oss ikke før vi er sikre på at vi forstår behovet, virksomheten, markedet og strategien. Hva er kjernen i lederjobben? Hvordan er situasjonen i dag? Hva forventes av den nye lederen? Hva kjennetegner kulturen? Hva er målet for virksomheten de neste årene? Det er oppdragsgiver som kjenner bedriften best, men vi kan som gode rådgivere være med å avklare hvilke behov som er viktigst. I denne fasen er vår viktigste oppgave å stille gode spørsmål  og innhenter informasjon for å gjøre en best mulig jobb som rådgiver. 

Identifisere og motivere kandidater

Vi hjelper deg som kunde både med søk, målrettet kostnadseffektiv markedsføring, og utvelgelse. I en søk-prosess der kandidaten ikke selv aktivt har søkt en stilling, legger vi stor vekt på å være en konstruktiv samtalepartner for kandidaten – for å skape den nødvendige tillit og motivasjon for den nye jobben. Vi håndterer alle praktiske og administrative sider av ansettelsen.

Jobbanalysen danner grunnlag for kartlegging og aktivt søk i markedet. Ut i fra profilen søker vi etter kandidater med riktig kompetanse. Søket innebærer blant annet fortløpende kontakt med kilder, gjennomgang av mulige personer som kommer fra vår database, samt betydelig søk-arbeid primært i ulike digitale kanaler.

Vi beskriver søk- og kontaktfasen som et motivasjonsrom for mulige kandidater. De aktuelle personene får gjennom kontakten med oss tid og rom til å tenke seg om uten at prosessen er blitt for alvorlig og krevende. Dette skaper ofte motivasjon og engasjement for å delta i prosessen, slik at vi sammen kan vurdere om de kan være mulige kandidater.

Vurdering og utvelgelse

En grundig utvelgelsesprosess er avgjørende for å finne den rette blant de beste. For å sikre at sluttresultatet blir godt, og at både kunder og kandidater blir best mulig ivaretatt underveis, er metodeverket vårt viktig. Gjennom dette sørger vi blant annet for at de faglige vurderingene gjøres på best mulig grunnlag og at kommunikasjonen til enhver tid er optimal. Metodeverket består av grundige strukturerte intervjuer, oppgaver, referanser, relevante arbeidspsykologiske tester, språktesting og bakgrunnssjekk. Verktøy velges ut og tilpasses til hvert enkelt oppdrag, slik at kunden er sikret det aller beste beslutningsgrunnlaget for valg av kandidat og endelig ansettelse.

Vi sikrer struktur og gjennomføringskraft i hele prosessen frem til ansettelsen er trygt i mål. Vi kompromisser ikke på kvalitet. Vår rekrutteringsmetodikk tar utgangspunkt i forskningsbaserte prinsipper innen rekruttering.

For å konsekvent kunne hjelpe våre kunder med å levere de beste resultatene, sørger våre testleverandører for at verktøyene vi bruker er av ypperste kvalitet. HAMNØY benytter testverktøyene MAP, MAP-X, Match-V, Matrigma, Service First, MINT og Targeted Prediction fra Assessio, og arbeidspsykologiske tester fra Hogan Assessments.  Alle våre rådgivere er sertifiserte testbrukere.

Oppfølging

Vårt engasjement for oppdragsgiver og den nyansatte slutter ikke ved ansettelsen. Vi er opptatt av at den ansatte innfrir forventningene. Vår stolthet er å finne og følge opp ledere som leverer resultater og fungerer godt i stillingen. Det første året etter at kandidaten har startet i stillingen, vil vi derfor følge opp hvordan han eller hun innfrir. Dersom den ansatte mot formodning ikke innfrir og må slutte innen 6 måneder, gjør vi jobben om igjen, uten ekstra honorar.

Rekruttering A-til-Å

HAMNØY bistår i rekrutteringen av mellomledere, fagspesialister og medarbeidere på alle nivå hos våre kunder. Forskningsbaserte prinsipper og godt rekrutteringshåndverk øker treffsikkerheten uansett stillingstype. En god rekrutteringsprosess bidrar til et best mulig kandidatutvalg og en målrettet og grundig utvelgelsesprosess. Vi jobber derfor som besatt helt til stillingen er det samme – uansett nivå.

Et viktig kriterium for å sikre en god utvelgelsesprosess, er at samme prosjektleder og team følger hele prosessen. På denne måten sikrer vi at all relevant informasjon kommer oppdragsgiver til gode ved et hvert punkt i prosessen.

En standard rekrutteringsprosess fra A-til-Å hos HAMNØY inkluderer innledende kartlegging og analyse, annonsering og aktivt søk, og en målrettet og grundig utvelgelsesprosess.

ANALYSE OG KARTLEGGING

En god rekruttering starter med en grundig jobbanalyse og kartlegging. Vi gir oss ikke før vi er sikre på at vi forstår behovet, virksomheten, markedet og strategien. Hva er kjernen i stillingen? Hvordan er situasjonen i dag? Hva forventes av den nye medarbeideren? Hva kjennetegner kulturen? Hva er målet for stillingen, avdelingen og virksomheten? Det er oppdragsgiver som kjenner bedriften best, men vi kan som gode rådgivere være med å avklare hvilke behov som er viktigst. I denne fasen er vår viktigste oppgave å stille gode spørsmål  og innhenter informasjon for å gjøre en best mulig jobb som rådgiver.

IDENTIFISERE OG MOTIVERE KANDIDATER

Vi hjelper deg som kunde både med søk, målrettet kostnadseffektiv markedsføring, og utvelgelse. I en søk-prosess der kandidaten ikke selv aktivt har søkt en stilling, legger vi stor vekt på å være en konstruktiv samtalepartner for kandidaten – for å skape den nødvendige tillit og motivasjon for den nye jobben. Vi håndterer alle praktiske og administrative sider av ansettelsen.

Jobbanalysen danner grunnlag for kartlegging og aktivt søk i markedet. Ut i fra profilen søker vi etter kandidater med riktig kompetanse. Søket innebærer blant annet fortløpende kontakt med kilder, gjennomgang av mulige personer som kommer fra vår database, samt betydelig søk-arbeid primært i ulike digitale kanaler.

Vi beskriver søk- og kontaktfasen som et motivasjonsrom for mulige kandidater. De aktuelle personene får gjennom kontakten med oss tid og rom til å tenke seg om uten at prosessen er blitt for alvorlig og krevende. Dette skaper ofte motivasjon og engasjement for å delta i prosessen, slik at vi sammen kan vurdere om de kan være mulige kandidater.

VURDERING OG UTVELGELSE

En grundig utvelgelsesprosess er avgjørende for å finne den rette blant de beste. For å sikre at sluttresultatet blir godt, og at både kunder og kandidater blir best mulig ivaretatt underveis, er metodeverket vårt viktig. Gjennom dette sørger vi blant annet for at de faglige vurderingene gjøres på best mulig grunnlag og at kommunikasjonen til enhver tid er optimal. Metodeverket består av grundige strukturerte intervjuer, oppgaver, referanser, relevante arbeidspsykologiske tester, språktesting, teknisk ferdighetstesting og bakgrunnssjekk. Verktøy velges ut og tilpasses til hvert enkelt oppdrag, slik at kunden er sikret det aller beste beslutningsgrunnlaget for valg av kandidat og endelig ansettelse.

Vi sikrer struktur og gjennomføringskraft i hele prosessen frem til ansettelsen er trygt i mål. Vi kompromisser ikke på kvalitet. Vår rekrutteringsmetodikk tar utgangspunkt i forskningsbaserte prinsipper innen rekruttering.

For å konsekvent kunne hjelpe våre kunder med å levere de beste resultatene, sørger våre testleverandører for at verktøyene vi bruker er av ypperste kvalitet. HAMNØY benytter testverktøyene MAP, MAP-X, Match-V, Matrigma, Service First, MINT og Targeted Prediction fra Assessio, og arbeidspsykologiske tester fra Hogan Assessments.  Alle våre rådgivere er sertifiserte testbrukere.

OPPFØLGING

Vårt engasjement for oppdragsgiver og den nyansatte slutter ikke ved ansettelsen. Vi er opptatt av at den ansatte innfrir forventningene. Vår stolthet er å finne ansatte som leverer resultater og fungerer godt i stillingen. I løpet av prøvetiden vil vi derfor følge opp hvordan han eller hun innfrir. Dersom den ansatte mot formodning ikke innfrir og slutter innen seks måneder, gjør vi jobben om igjen, uten ekstra honorar.

Styrerekruttering

Styrerekruttering er strategisk viktig. HAMNØY bistår virksomheter med rekruttering av rett kompetanse til styret. Metodikken er tilsvarende den vi bruker i annen type rekruttering. Vi starter med å gjøre oss godt kjent med virksomhetens formål, visjon, mål og strategier. Deretter går vi grundig inn i styrets plass, både formelt og hvordan styrearbeidet fungerer i praksis. Sammen med oppdragsgiver definerer vi hva slags kompetanse som trengs fremover, og ut fra dette lager vi en kompetanseprofil på hver av dem som skal rekrutteres, enten det er snakk om styreleder eller styremedlemmer.

I HAMNØY legger vi opp til effektive og grundige rekrutteringsprosesser, med vekt på tett samarbeid med oppdragsgiver. Det er oppdragsgiver som “eier” prosessen. Vår rolle er å finne frem til aktuelle personer gjennom aktivt søk- og kontaktarbeid, og dernest informere og motivere egnede kandidater. Etter intervju, gjennomføring av arbeidspsykologiske tester, ev. oppfølgingssamtaler, referansesjekk og bakgrunnssjekk, gir vi vår anbefaling til virksomhetens ledelse eller ev. valgkomité, alt etter hvilke valgordninger som gjelder. En alternativ mulighet er at en rådgiver fra HAMNØY bistår valgkomiteen som sekretær, og er den som kontakter og følger opp aktuelle kandidater, skriver protokoller og sikrer fremdrift i arbeidet.

Rådgiverne i HAMNØY arbeider aktivt med søk etter og dialog med kandidater hver eneste dag, og har god erfaring med å skape positiv interesse hos potensielle kandidater. I arbeidet med styrerekruttering etablerer vi et rekrutteringsteam som følger opp prosessen fra begynnelse til slutt. Prosjektleder sørger for løpende kontakt med oppdragsgiver.

Finalebistand

Det å rekruttere er en utfordring og viktig prosess for enhver organisasjon. Da gjelder det å rekruttere rett. HAMNØY gir derfor eksperthjelp til de organisasjonene som kun ønsker støtte i rekrutteringens vanskelige siste del, selve utvelgelsen blant finalekandidatene.

Hva kjennetegner en vellykket medarbeider i den aktuelle stillingen? Hvilke egenskaper er nødvendige? Hvilke er ønskelige? Hva bør unngås? Våre rådgivere hjelper deg å sette opp en kravprofil som alle kandidater måles opp mot.

OBJEKTIV OG KVALITATIV ANBEFALING

HAMNØY benytter forskningsbaserte valide utvelgelsesmetoder som gir oss objektivt den informasjonen vi trenger ut fra stillingens innhold. Dette inkluderer én eller flere arbeidspsykologiske tester. Testresultatene sammen med etterspurte kompetanser legger grunnlaget for ett adferdsintervju der bildet av personen tegnes mer nyansert og hvor man går nærmere inn på spørsmål som er viktige for den aktuelle stillingen.

All innsamlet dokumentasjon sammenstilles og presenteres for oppdragsgiver sammen med vår anbefaling. Vurderingen gjennomføres av våre erfarne rådgivere som alle er sertifiserte testbrukere.

Oppdragsgiver får et objektivt beslutningsunderlag med en vurdering av problemløsningsevne, personlighet, hvordan de reagerer under stress og press, og hva som er kandidatenes styrker og utviklingspotensial.

Bistand fra HAMNØY i en finalekandidatvurdering gir et sikrere valg av rett kandidat.

Employer branding

Employer branding (arbeidsgiverprofilering) kan kort forklares som merkevarebygging overfor nye og eksisterende medarbeidere. Employer branding i praksis handler om å posisjonere seg i markedet som en attraktiv arbeidsgiver. Kampen om de beste talentene blir stadig tøffere og mer kompleks.

Vi i HAMNØY har tung erfaring og kompetanse innen employer branding og markedsføring. Vi hjelper våre kunder blant annet med utvikling av employer branding-strategi, lage og gjennomføre merkevarebyggende  rekrutteringskampanjer og utvikling og drift av karrièresider.

Virksomheter er avhengige av å kunne kapitalisere på tanker og ideer fra eksisterende og nye medarbeidere for å fornye seg, skape innovasjon og opprettholde konkurransekraft. Å bygge et employer brand er derfor ikke bare viktig, det er også en lønnsom investering.

Det som ofte skiller vellykkede virksomheter fra mindre vellykkede er de som forstår sin egen kultur og kan håndtere den. Disse virksomhetene vil også har bedre forutsetninger for å rekruttere personer som matcher kulturen på en god måte. Hvem er vi i dag? Hvor ønsker vi å være i fremtiden? Og hvordan kommuniserer vi dette internt og overfor nye medarbeidere? Vi i HAMNØY hjelper deg med rekruttering og employer branding fra A-til-Å.

Ta gjerne kontakt med rådgiver Ida Eide om du ønsker å vite mer om blant annet employer branding og kulturkartlegging.

Lag- og lederutvikling

Å investere i ledere og ansatte sin utvikling er avgjørende for å nå virksomhetens mål. Samtidig skal utviklingsarbeidet tilpasses en hektisk arbeidshverdag. Vi tar utgangspunkt i kundens situasjon og fremtidige målsetninger, og skreddersyr opplegg og innhold for den enkelte organisasjon. Et utviklende lederskap eller bedre lagarbeid er sentralt for fremgang i alle organisasjoner.

LAG- OG LEDERUTVIKLING VED BRUK AV MAP

Vi har utviklet en effektiv tjeneste som bidrar til utvikling av team, avdelinger, ledergrupper og styrer. Tjenesten er bygd omkring personlighetstesten MAP.

Teamutvikling sammen med en av våre kompetente og erfarne rådgivere vil gi deg en god prosess med kombinasjon av testing av deltakerne, individuelle samtaler og workshop. Innhold og prosess skreddersys for å passe teamets behov og målsetninger.

Ansatte og ledere som kjenner seg selv, sine styrker og utviklingspotensial, vil i større grad vite hva som kreves av dem for å fylle fremtidens behov og krav. Vi gir dine ansatte og ledere et tydelig bilde av hvordan de kan bruke sine styrker og styre unna fallgruver i hverdagen, slik at de får utnyttet sitt fulle potensial i organisasjonen.

Teamutvikling fra HAMNØY er basert på det dominerende rammeverket innenfor personlighetspsykologi, samtidig som det er enkelt å gjennomføre – passer for alle!

KULTURKARTLEGGING VED BRUK AV MATCH-V

Kulturkartlegging er et eksempel på en tjeneste vi tilbyr innenfor lag- og organisasjonsutvikling. Som det heter i sosialantropologien; ”uten kultur – intet menneske, men like viktig, uten menneske ingen kultur». Hva kjennetegner kulturen i din organisasjon? Over tid må det være samsvar mellom strategi og kultur om virksomheten skal prestere bra. God kultur er et lederansvar. Vår tjeneste hjelper ledere til å forstå nå-situasjonen, bidrar til økt bevissthet omkring viktigheten av rett kultur og bidrar til bedre beslutninger i fremtiden.

HAMNØY sin kjerne er å benytte normerte testverktøy for alle deltakerne, og la resultatene fra disse være essensen gjennom utviklingsarbeidet. Vi tilbyr også individuell rådgivning, gjerne som en del av en utviklingsprosess på gruppenivå.

Karriereveiledning

Karriereveiledning kan være til god hjelp enten du er berørt av nedbemanning, vurderer et karriereskifte eller trenger råd og veiledning for jobbsøkingsprosessen. Vi i HAMNØY tilbyr karriereveiledning hvor vi hjelper deg med å kartlegge egen kompetanse og fremtidige jobbmuligheter. 

Gjennom personlighetstesting og veiledningssamtaler vil våre rådgivere gi deg enda bedre innsikt i egen personlighet og drivere, samt gi deg verktøy og råd som hjelper deg med å oppnå en ønsket karriereutvikling. Vi gir deg tips til både CV og søknadsskriving og for hvordan du bør sette opp din LinkedIn profil. Vi deler råd for hvordan du kan synliggjøre deg for rekrutterere og ansettende ledere, samt gir deg innspill til identifisering av jobbmuligheter, intervjuprosessen og nettverksbygging.