Rådgivning med kvalitet

HAMNØY tilbyr rekrutt­ering- og råd­givnings­tjenester. Vår mål­setning er å bidra til å realisere potensialet i mennesker og organisa­sjoner.

Nedenfor finner du en oversikt over de tjenestene vi tilbyr, med videre informa­sjon. Ta gjerne kontakt, så finner vi frem til løs­ninger til­passet din virk­som­het.

​Konkrete kunde­referanser oppgis ved forespørsel. Her kan du lese hva noen av våre kunder synes om våre tjenester.

Rekruttering

Vi hjelper deg med rekrutt­ering av topp­ledere, mellom­ledere, nøkkel- og fag­personer og styre­med­lemmer. Vi bistår store og små virksomheter i mange ulike bransjer, og har mer enn 110 kunder på vår kunde­liste. Våre kunder be­finner seg over hele Norge.

Vi leverer pro­sesser og råd­givning av høy kvalitet. Treff­sikker rekrutt­ering er av av­gjørende be­tydning for frem­tiden til en­hver organisa­sjon. Vi hjelper deg som leder til å tenke hel­het­lig og stra­tegisk – og vi hjelper deg med å finne frem til den som kan bli den dyktigste i stillingen.

Vår mål­setning er å bli din sam­tale­partner og strategiske råd­giver i arbeidet med å for­bedre og ut­vikle din organisasjon.

Neden­for finner du over­sikt over ulike rekrutt­erings­tjenester vi til­byr. Ta gjerne kontakt, så finner vi frem til den løsn­ingen som passer best for dere.

ORGANISASJONSKARTLEGGING

Før rekrutt­erings­arbeidet igang­settes kan det i noen situasjoner være hensikts­messig å gjennom­føre en ekstra grundig kart­legging av den nå­værende situa­sjonen. Når analysen er ut­ført ut­arbeider vi konkrete for­slag til for­bedr­inger og strateg­iske til­tak i organisa­sjonen, og setter der­etter i gang rekrutt­erings­arbeidet.

kulturkartlegging

Før rekrutt­erings­arbeidet igang­settes kan det være hensikts­messig å gjennomføre en kartlegging av kulturen i avdelingen og / eller organisasjonen. Dette vil bidra til å øke bevisstheten omkring kultur og culture fit før rekrutteringsarbeidet igangsettes

REKRUTTERINGSPROSESS: MARKEDSFØRING OG AKTIVT SØK

Full prosess fra A-til-Å.

REKRUTTERINGSPROSESS: MARKEDSFØRT PROSESS

Full prosess fra A-til-Å, men uten aktivt søk.

REKRUTTERINGSPROSESS: AKTIVT SØK

Full prosess fra A-til-Å. Bredt søk, uten markeds­føring, og med full diskresjon.

REKRUTTERINGSPROSESS: INTERN UTVELGELSE

Full prosess fra A-til-Å, men kun internt i organisa­sjonen. Dersom vi ikke kommer i mål internt, kan vi gå videre eksternt.

REKRUTTERINGSPROSESS: FINALEVURDERING

Kvalitets­sikring av finale­kandidater.

arbeidspsykologisk testing

Vi utfører ulike former for arbeidspsykologisk testing i samarbeid med Assessio og A&D Resources.

BAKGRUNNSSJEKK

Vi utfører ulike former for bak­grunn­ssjekk i sam­arbeid med Semac.

SPRÅKSJEKK

Vi utfører ulike former for språktester i sam­arbeid med Berlitz.

TEKNISK FERDIGHETSTESTING

Vi utfører ulike former for tekniske ferdighetstester i samarbeid. Tester kan basere seg på forhåndsdefinerte oppgaver eller skreddersys til  stillingen.

OPPSTARTSRÅDGIVNING

Når ansettelsen er gjort er det en sår­bar og viktig fase for både arbeids­giver og den ny­ansatte. Vi er opp­tatt av å bistå slik at denne fasen blir i størst mulig grad som for­ventet for alle parter. Denne tjenesten kan til­bys som en del av rekrutt­erings­prosessen eller som en selv­stendig tjeneste.

 

Tester

For å konsekvent kunne hjelpe våre kunder med å levere de beste resultatene, sørger våre testleverandører for at verktøyene vi bruker er av ypperste kvalitet. HAMNØY benytter testverktøyene MAP, MAP-X, Match-V, Matrigma, Service First og MINT fra Assessio. Vi tilbyr også tester fra Hogan Assessments.

Det norske arbeids­markedet kjenne­tegnes ved en stadig økende bruk av arbeids­psyko­logiske tester. Vi vet lite om det eksakte om­fanget, men grove an­slag indi­kerer at det år­lig gjennom­føres 100.000 tester bare innen­for rekrutt­erings­området. Sam­tidig som bruken brer seg, ser vi at kvali­teten på testene som be­nyttes varierer i stor grad. Vi benytter evne- og personlighestester som er serti­fisert hos DNV GL.

Formålet med serti­fiserings­ordningen er at DNV GL som et upartisk serti­fiserings­organ kan veri­fisere at et gitt arbeids­psyko­logisk test­verk­tøy møter spesi­fiserte krav, som kan regnes som all­ment aksept­ert av det norske fag­miljøet. Hos DNV GL finner du en sam­let over­sikt over serti­fiserte test­verktøy i markedet.

Vi bruker testing med reflek­sjon og klok­skap. I rekrutterings- og ut­viklings­prosessene vi gjennom­fører an­befaler vi bruk av rele­vante tester som en del av kvalitets­sikringen av kandi­datene.

Assessio har jobbet med testing siden 1950-tallet, noe som har gjort sel­skapet til Nordens ledende leveran­dør av arbeids­psyko­logiske tester. A&D Resources er en av Europas ledende leverandører av Hogan Assessments.

Nedenfor finner du over­sikt over de testene vi tilbyr og deres bruks­områder.

HOGAN ASSESSMENTS 

Vi tilbyr alle tester fra Hogan Assessments. De mest vanlige testene vi benytter fra Hogan er Hogan HPI, Hogan HDS og Hogan MVPI. Dette er arbeidspsykologiske tester som brukes i rekrutt­ering og selek­sjon, talent- og leder­ut­vikling, team­building og kultur­ut­vikling. Hogan HPI og HDS er sertifisert av DNV GL.

MAP

MAP er basert på femfaktormodellen, som er den mest aksepterte modellen for å måle og beskrive personlighet. I tillegg til fem globale skalaer inneholder MAP også 25 underskalaer. Sammenlignet med andre tester er skalaene i MAP delvis etterfylt med nytt psykologisk innhold for å øke den prediktive kraften. MAP er et resultatet av seks års utvikling basert på de forutsetningene som gjelder i Norden. Testen er skreddersydd for de nordiske landenes språk og kultur, og er derfor i stand til å gi detaljerte beskrivelser av personlighet og å vurdere kandidaters egnethet for bestemte oppgaver og stillinger med dokumentert nøyaktighet. MAP er DNV GL sertifisert.

MAP-X

MAP-X måler ytterpunktene, eller ekstremene ved personligheten vår. Vi har alle trekk som kan betraktes som styrker i mange situasjoner, men som også kan bli svakheter ved visse omstendigheter. Det gjelder særlig når vi ikke aktivt regulerer adferden vår, som for eksempel i situasjoner med høy grad av stress og press. Å være bevisst på disse trekkene og adferden knyttet til dem kan hjelpe oss med å håndtere svakhetene våre, og til og med dra nytte av dem.

MAP-X er et helt unikt testverktøy som kobler ekstreme personlighetstrekk til femfaktormodellen for å kunne si noe om hva som skjer med oss når vi ikke er på vårt beste. Denne innsikten er uvurderlig i både rekrutterings- og utviklingsprosesser.

MATCH-V

MATCH-V hjelper organisasjoner med å definere sin organisasjonskultur og matche den mot individers verdier og preferanser. Testen sikrer at personene som blir ansatt drives av det samme som resten av organisasjonen. MATCH-V hjelper individer å forstå hva som motiverer dem og hva de behøver for å trives på en arbeidsplass. MATCH-V gir en dypere forståelse for den rådende kulturen i en virksomhet og hvorvidt det stemmer overens med den ønskede kulturen.

MATRIGMA

Matrigma  er en arbeidspsykologisk test av høy kvalitet som måler generell evne (GMA) for å kunne predikere arbeidsprestasjon. Testen brukes til rekrutt­ering og seleksjon. Martrigma er sertifisert av DNV GL.

SERVICE FIRST

Service First er en holdningstest som er utviklet spesielt for yrker med kundekontakt. Denne brukes til rekrutt­ering og seleksjon.

MINT

MINT brukes til rekrutt­ering og seleksjon og talent- og leder­ut­vikling. Testen er en personlighetstest som identifiserer ansatte med god organisasjonsatferd, eller kontraproduktive tendenser på jobben. Testen er sertifisert av DNV GL.

 

 

Kulturkartlegging

Som det heter i sosialantropologien; ”uten kultur – intet menneske, men like viktig, uten menneske ingen kultur». Hva kjennetegner kulturen i din organisasjon?

kulturkartlegging:

 • Effektiv kartlegging av kulturen i din avdeling og/eller organisasjon
 • Bidra til økt bevissthet internt om hvordan kulturen er i dag og hvordan vi ønsker å være i fremtiden
 • Øke bevisstheten omkring kultur og culture fit i fremtidige ansettelser
 • Tjenesten er utviklet for å være tids- og kostnadseffektivt samtidig som at vi har som målsetning at prosessen skal skape merverdi og innsikt med umiddelbar effekt 

I kartleggingen benytter vi testverktøyet MATCH-V. Testen hjelper organisasjoner med å definere sin organisasjonskultur og matche den mot individers verdier og preferanser. Testen sikrer at personene som blir ansatt drives av det samme som resten av organisasjonen. MATCH-V hjelper individer å forstå hva som motiverer dem og hva de behøver for å trives på en arbeidsplass. MATCH-V gir en dypere forståelse for den rådende kulturen i en virksomhet og hvorvidt det stemmer overens med den ønskede kulturen.

Over tid må det være samsvar mellom strategi og kultur om virksomheten skal prestere bra. God kultur er et lederansvar. Vår tjeneste hjelper ledere til å forstå nå-situasjonen, bidrar til økt bevissthet omkring viktigheten av rett kultur og bidrar til bedre beslutninger i fremtiden.

Lederrådgivning

Vi bistår ledere og deres ledergrupper gjennom rådgivning og coaching slik at ønskede mål og resultater oppnås. Nedenfor finner du oversikt over de ulike lederrådgivningstjenestene vi tilbyr.

Vi er fleksible og skreddersyr rådgivningsopplegg avhengig av dine ønsker og behov. Ta gjerne kontakt, så finner vi frem til den løsningen som passer best for deg eller dere.

LEDERCOACHING OG RÅDGIVNING 

Å være leder er spenn­ende og ut­fordr­ende. For mange kan det i peri­oder være en en­som til­vær­else. Som leder står du ofte i et kryss­press mellom mange interess­enter. Vi hjelper deg som leder med råd­givning og bi­stand.

Fersk erfaring som topp­leder gir Jan Tore Hamnøy unik trygg­het til å stille modige spørs­mål og hjelpe deg med å finne kloke svar på dine ut­fordr­inger. Vi støtter deg hele veien, og hjelper til å yte ditt beste og finne de beste løs­ning­ene for din organisa­sjon. Vi bistår deg i å reali­sere ditt og organisa­sjonens fulle potensial.

Vi har erfaring med coaching av topp- og mellom­ledere i privat nærings­liv, og er råd­givere i for­bind­else med strategi­arbeid og endrings­prosesser.

Vi bistår ledere og deres leder­grupper gjennom råd­givning og coaching slik at ønskede mål og resul­tater opp­nås.

Gjennom bruk av våre rele­vante test­verk­tøy vil du kunne bli enda bedre kjent med deg selv og hvordan du på­virker menneskene rundt deg. Vi hjelper deg til å se dine ut­vikling­smulig­heter og ditt potensial.

MEDIA

Som rådgiver kan vi bistå ledere, leder­grupper eller styrer i medie­rela­terte spørsmål.

Vi bistår ledere, leder­grupper og styrer i media­rela­terte spørs­mål. Rådgiver Jan Tore Hamnøy har 12 års er­faring fra medie­bransjen, sist som ansvarlig redak­tør. Han har selv vært invol­vert i saker som har fått medie­opp­merk­som­het. Det gjør at vi raskt og presist kan ana­lysere en medie­situa­sjon og sette kunden i stand til å hånd­tere de mulig­hetene og ut­fordringene situa­sjonen fører med seg.

STRATEGI- OG ENDRINGSPROSESSER

Som toppleder har rådgiver Jan Tore Hamnøy fersk er­faring med å igang­sette og gjennom­føre om­fatt­ende strategi- og endrings­pro­sesser. Som råd­givere har vi er­faring med å lede og fasili­tere arbeids­møter og strategi­samlinger, og være en ekstern støtte­spiller og råd­giver i viktige prosesser som krever både kvalitet og tempo. Vi kan bistå deg som leder fra A-til-Å i strategi- og endrings­pro­sesser, og dermed øke sann­syn­lig­heten for at ønskede mål og resul­tater oppnås.

Noen eksempler på hva vi kan bistå med i strategi- og endrings­pro­sesser:

 • Samtalepartner for leder og leder­gruppe
 • Identifisering av interne styrker og svak­heter og eksterne mulig­heter og trusler
 • Omorganisering og rekruttering av ny kompetanse
 • Planlegging av prosessen og utarbeidelse av tidslinje
 • Intern og ekstern kommunikasjon- og for­ankrings­plan
 • Forberedelse/oppsummering, ledelse og fasili­tering av arbeids­møter og strategi­samlinger
 • Identifisering av kost­nads­effektivi­sering­smuligheter
 • Identifisering av nye for­retnings­muligheter
 • Kartlegging av potensielle sam­arbeids­partnere

Vi skreddersyr råd­givnings­opplegg avhengig av dine ønsker og behov.

Ledelsesutvikling

Vi utvikler skredder­sydde leder­ut­viklings­program for virksom­heter i privat og offentlig sektor. Leder­ut­vikling skal bidra til verdi­skapning, ønskede ut­viklings­prosesser og at virk­som­hetens mål nås. Prosess og program ut­vikles i sam­arbeid med opp­drags­giver og til­passes virksom­hetens strategi, situasjon og behov.

Gjennom bruk av våre ulike re­levante test­verktøy vil med­lemmene i en leder­gruppe kunne bli enda bedre kjent med hverandre og der­med kunne forstå enda bedre hver­andres styrker og svak­heter. Vi hjelper hver enkelt og gruppen som helhet til å se sine ut­viklings­mulig­heter og potensial.