Diskré, fleksibel, effektiv og kompetent

HAMNØY er et rekruttering- og råd­givnings­firma med base i Hauge­sund­regionen og hele Norge som arbeids­plass.

Rekruttering, strategi­arbeid, leder­utvikling – vi hjelper våre kunder trygt i hamn med av­gjørende prosesser.

Vårt kunde­løfte: Vi møter deg med respekt og vi be­handler all informa­sjon på en diskré måte. Vi er kompe­tente og effek­tive. Vi er fleksible og til­gjenge­lige. Vi gir oss ikke før du som kunde blir fornøyd.

HAMNØY AS ble etablert av Jan Tore Hamnøy i desember 2014.

Våre verdier

Verdiene som gjør HAMNØY til en verdi­full sam­arbeids­partner:

Vi løser mange typer opp­drag, men det grunn­legg­ende målet er alltid likt – å legge til rette for lang­siktig verdi­skapning hos våre kunder. For å oppnå dette har vi defi­nert fire kjerne­verdier som skal kjenne­tegne en­hver Hamnøy-represen­tant i enhver situasjon; Diskré, fleksibel, effektiv og kompetent.

Etiske retningslinjer

ETISKE VURDERINGER

I tillegg til gjeldende lov­verk, ut­gjør våre etiske retnings­linjer rette­snoren for vårt arbeid. Vi tar kun på oss oppdrag som vi er trygge på at vi kan løse på en god fag­lig måte. Vi på­tar oss ikke opp­drag for organ­isa­sjoner og ledere som vi i hen­hold til våre høye etiske standarder mener det ikke er riktig å representere.

REPRESENTERER BÅDE OPPDRAGSGIVER OG KANDIDAT

Vi arbeider på oppdrag for våre kunder, men vi vektlegger å være en kompe­tent og ansvars­full råd­giver og sam­tale­partner både for opp­drags­giver og kandidater.

KONFIDENSIALITET

Sensitiv og fortrolig informasjon om våre opp­drags­givere be­handles med stor var­som­het og diskre­sjon. Opp­drags­giver skal være kjent med hvilken informa­sjon som bringes videre.

KANDIDATER

Vi er åpne for for­trolig dialog med kandi­dater – også over­for opp­drags­giver i inn­ledende fase av prosessen. Refe­ranser vil ikke bli kontaktet før kandi­daten er gjort opp­merk­som på det.

TILLITSFULL OG ÅPEN KOMMUNIKASJON

En vel­lykket ansettelse krever at både opp­drags­giver og kandi­dater får til­gang på all rele­vant informasjon, slik at begge parter sikres et best mulig beslutnings­grunnlag.

VI SØKER IKKE AKTIVT ETTER KANDIDATER HOS VÅRE KUNDER

Vi tar ikke kontakt med potensi­elle kandidater ansatt hos en opp­drags­giver i en periode på to år etter siste opp­drag ble av­sluttet. Dette gjelder ikke for de kandi­dater som selv aktivt kontakter oss.

KARANTENE

I rekrutterings­prosesser der vi bistår vil kandi­dater som an­settes ikke bli kontaktet av oss om nye stillinger i en periode på fem år etter ansettelse. Dersom kandi­daten selv tar kontakt med Hamnøy AS i for­bind­else med en ny stilling i til­svar­ende periode, vil opp­drags­giver eventuelt bli under­rettet av kandi­daten.

TESTETIKK

Vi har et reflektert forhold til bruk av test­verk­tøy, og høy bevisst­het når det gjelder vår rolle i test­situasjonen. Vi skal alltid gi kandi­datene god vei­ledning og informasjon for å gjøre test­situasjonen så trygg og god som mulig. Om ikke annet er avtalt, skal alle kandi­datene få tilbake­melding på resultatene.

Hodejegere

Jan Tore Hamnøy

Jan Tore er en erfaren leder med stort nettverk, god oversikt og mer enn 17 års erfaring fra privat næringsliv og utvelgelse av ledere og medarbeidere.

Personlig sertifikat DNV-GL Jan Tore Hamnøy

Jan Tore har en allsidig toppleder- og lederbakgrunn, og har bl.a. innehatt lederstillinger som ansvarlig redaktør, adm.dir, regiondirektør, kommersiell dir., salgs- og markedsdir., salgssjef og daglig leder i egen gründervirksomhet. Jan Tore har hatt en rekke verv som styremedlem og styreleder. Som leder har Jan Tore omfattende erfaring fra krevende omstilling- og nedbemanningsprosesser. I HAMNØY AS har Jan Tore erfaring fra mange bransjer med spesielt fokus på søk, lederutvelgelse- og rådgivning innen bl.a. media og IT. Jan Tore etablerte HAMNØY AS i desember 2014. Hamnøy er sertifisert som rekrutterer i henhold til DNV-GL-standard for rekrutterere.

Jan Tore Hamnøy, Hamnøy AS

Else-Margrete Liknes

Else-Margrete har en variert erfaringsbakgrunn både fra frivillige organisasjoner, privat konsulentselskap og statlig virksomhet. Hun har over 7 års konsulenterfaring og har jobbet med utvelgelse av kandidater til varierte stillinger og bransjer.

Personlig sertifikat DNV-GL Jan Tore Hamnøy

Hun har erfaring som kursholder innen temaer som ledelse og team, både for kommersielle og frivillige aktører. Else-Margrete har også jobbet med rekruttering og kompetanseutvikling i staten, og hun har opparbeidet seg god kompetanse på statlige regulativer i forbindelse med rekruttering og ansettelser. Else-Margrete har en bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen, og en master i personalledelse fra Universitetet i Nordland. Liknes er sertifisert som rekrutterer i henhold til DNV-GL-standard for rekrutterere.

Else-Margrethe Liknes, Hamnøy AS

Pål Meyer

Pål har bred kompetanse innen rekruttering, ledelse, organisasjonsutvikling, vanskelige personalsaker, endring- og nedbemanningsprosesser. Han har jobbet i spesialist og lederroller i oljeselskap, oljeservice, IT, Shared Services, bedriftshelse og privat helsesektor. Pål har blant annet innehatt stillinger som fagleder, personalsjef og administrasjonsleder.

Pål er menneske- og forretningsorientert med strategisk og operasjonell erfaring fra store komplekse organisasjoner, mellomstore og små bedrifter.

Pål har en bachelor i organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og en master i endringsledelse fra Universitetet i Stavanger.

Pål Meyer

Bjørg Hildrum Saltveit

Bjørg ble ferdigutdannet i 2015, og har siden hatt flere engasjement der hun har jobbet med markedsføring, kommunikasjon, rekruttering og journalistikk. Gjennom studier og arbeid har hun opparbeidet seg gode kommunikasjonsevner, og er stødig i digitale verktøy.

Bjørg har en bachelor i medieproduksjon fra Høgskolen i Gjøvik, og en master i journalistikk og massekommunikasjon fra Griffith University i Australia.

Bjørg er ansatt som researcher / markedsfører.

Bjørg Hildrum Saltveit

Kontakt oss

HAMNØY AS
Org.nr: 914 616 026
Nappatjørn 74
5563 Førresfjorden

hei@hamnoy.no
+47 52 77 88 00

Hodejegere

Jan Tore Hamnøy, Hamnøy AS

Jan Tore Hamnøy

Rådgiver / hodejeger

+47 411 02 200

jth@hamnoy.no

Else-Margrethe Liknes, Hamnøy AS

Else-Margrete Liknes

Rådgiver / hodejeger

+ 47 969 11 135

eml@hamnoy.no

Pål Meyer

Pål Meyer

Rådgiver / hodejeger

+ 47 416 68 192

pm@hamnoy.no

Bjørg Hildrum Saltveit

Bjørg Hildrum Saltveit

Researcher / markedsfører

+47 907 37 254

bhs@hamnoy.no

HAMNØY er et rekruttering- og råd­givnings­firma med base i Hauge­sund­regionen og hele Norge som arbeids­plass.

Rekruttering, strategi­arbeid, leder­utvikling – vi hjelper våre kunder trygt i hamn med av­gjørende prosesser.

Vårt kunde­løfte: Vi møter deg med respekt og vi be­handler all informa­sjon på en diskré måte. Vi er kompe­tente og effek­tive. Vi er fleksible og til­gjenge­lige. Vi gir oss ikke før du som kunde blir fornøyd.

HAMNØY AS ble etablert av Jan Tore Hamnøy i desember 2014.