Hardanger og Voss museum søker økonomi- og administrasjonsleiar

Økonomi- og administrasjonsleiar Hardanger og Voss museum

Hardanger og Voss museum er den største kulturinstitusjonen i regionen. Museet har sett som mål at ein gjennom fagleg arbeid og stort engasjement skal vera ein sentral samfunnsaktør i regionen. Vi har vel 60 faste årsverk, om lag 120 sesongtilsette og hadde 76 millionar i omsetnad i 2023. 

Me søker no etter økonomi- og administrasjonsleiar. Dette er ei sentral rolle i drift og utvikling av institusjonen. Me ser etter deg som evner å skape entusiasme for utvikling og fornying. Du har fagleg tyngde innan økonomi, gode leiareigenskapar, og blir motivert av ei spanande, allsidig og interessant leiarrolle på kulturfeltet.  

Stillinga rapporterer til direktør for Hardanger og Voss museum, og får ei sentral rolle i leiargruppa for verksemda. Arbeidsstad vil vera ved avdelinga vår  i Norheimsund.  

Ansvar og arbeidsoppgåver

Som økonomi- og administrasjonsleiar får du eit overordna ansvar for økonomi og stabsfunksjonar. Du blir næraste leiar for ein engasjert og faglig dyktig stab på tre personar som har som formål å yte sørvis til organisasjonen og bidra til ei god administrativ drift av museet. I stillinga får du eit operativt og overordna ansvar for trygg økonomisk forvaltning, drift og utvikling for verksemda.

Sentrale arbeidsoppgåver og ansvar vil vera:

 • rekneskap fra A-til-Å og økonomisk rapportering
 • ansvar for budsjett- og prognosearbeid 
 • økonomisk forbetringsarbeid, økonomistyring og likviditetsstyring
 • systemansvar innan fagområda 
 • leiing av stabsfunksjonane: rekneskap, personal og kommunikasjon
 • aktivt følgje opp dei ulike einingane og gje økonomisk rådgjeving til direktør og avdelingsleiarane
 • sekretær for styret i Hardanger og Voss museum
 • å fylle ei nøkkelrolle i museets samla leiing og utviklings- og strategiarbeid
 • å samarbeida og følge opp eksterne relasjonar som revisor, bank, forsikringsselskap, arbeidsgjevarorganisasjon og offentlege myndigheiter m.v. 

Kvalifikasjonar og personlege eigenskaper

Du speler andre god og er god til å prioritera
Du balanserer forretningsforståing og analytiske evner med nysgjerrigheit for kulturfeltet. Motivasjon finn du og i å forbetra prosessar og finna fram til betre løysingar. Du er ein god relasjonsbyggar som trivst å jobba saman med andre.

For å trivast i jobben trur me det er viktig at du har gode kommunikasjonsferdigheiter og er oppteken av resultat og kvalitet. 

Du er ein dyktig og engasjert økonom med teft for forbetring
Vi treng deg som har god økonomisk forståing og relevant høgare utdanning innan økonomi. Har du god erfaring innanfor feltet kan dette kompensera for manglande formell utdanning. 

Me høyrer gjerne meir om erfaringa di og dei impulsane du kan ta med deg til Hardanger og Voss museum. 

Vidare ønskjer me at du har

 • meir enn tre års praktisk erfaring økonomi og rekneskap 
 • gode Excel-kunnskapar og generelt god systemforståing 
 • interesse for forbetringsarbeid 
 • interesse og engasjement for kultur og historie 
 • gode språkferdigheiter i norsk og engelsk 

For Hardanger og Voss museum er talent, nysgjerrigheit og lærevilje viktigast. Dersom du har ein spisskompetanse på noko av det me er på jakt etter, og har ambisjonar og eit ønske om å utvikla deg vidare, oppmodar me deg til å visa interesse for stillinga.

Kvifor Hardanger og Voss museum? 

 • Me tilbyr ei spennande og viktig leiarstilling i ein kulturinstituasjon med stor tru på framtida. 
 • Du vil bli ein del av eit triveleg og uformelt miljø, omgitt av kollegaer med eit sterkt engasjement for arbeidsplassen sin og vårt oppdrag i samfunnet.
 • Regionen har eit mangfaldig kulturtilbod, og moglegheitene for friluftsliv på fjell og fjord er aldri langt unna. 
 • Museet tilbyr konkurransedyktig løn, gode pensjons- og forsikringsordningar, bedriftshelseteneste og velferdsordningar. 

Søknadsfrist: Snarest – me vurderer søknader fortløpande.

Lytt til direktør Åsmund Kristiansen fortelle meir om stillinga og organisasjonen her:

 

Ønskjer du meir informasjon om stillinga? 

Ta kontakt med rekrutteringspartnaren vår HAMNØY AS ved rådgjevarane

 • Jan Tore Hamnøy, tlf. 411 02 200
 • Allette Solberg, tlf. 900 20 132 

Registrer og send inn CV og søknad, og hugs å legga ved alle relevante attestar og vitnemål. Rekrutteringspartnaren vår behandlar alle førespurnader konfidensielt – også overfor oss i Hardanger og Voss museum i den innleiande fasen. Tiltreding etter nærare avtale.