Innlegg i kategorien Team Hamnøy

Rekrutteringsprosessen bør igangsettes nå om du ønsker oppstart i september

I HAMNØY er vi godt i gang med 2018. Tiden vi er inne i nå er viktig for å forberede din organisasjon til høsten. Rekruttering krever god planlegging. Dersom vi starter en rekrutteringsprosess nå, er det realistisk med en ansettelse mot slutten av mai eller tidlig i juni. Men det haster å komme i gang. Dersom den nyansatte har tre måneders oppsigelsestid vil det bety oppstart i den nye stillingen 1. september.

I HAMNØY har vi god utvikling i kunder og oppdrag – og vi er takknemlig for all tilliten vi får hos kunder og kandidater. Vi har daglig kontakt med interessante personer for fremtidige stillinger enten det er i Haugesundregionen eller andre steder i Norge.

I takt med økt aktivitet har vi gradvis bygget opp mer kapasitet og kompetanse. Fra september i fjor ble vi tre rådgivere / hodejegere. I tillegg ansatte vi i fjor høst en researcher / markedsfører.

Team HAMNØY består nå av Else-Margrete Liknes, Pål Meyer, Bjørg Hildrum Saltveit og Jan Tore Hamnøy.

Gjennom de siste månedene har vi økt kapasiteten i vårt søk- og kartleggingsarbeid – og vi har styrket vår digitale kompetanse som gjør at vi kan tilby våre kunder en enda bedre digital stillingspresentasjon – og målrettet og gjennomtenkt annonsering.

Aktivt søk for oss handler om å treffe rett målgruppe både med god presentasjon, språk, innhold og segmentering i digitale kanaler kombinert med målrettet aktivt søk og hodejakt ute i markedet.

Alltid tilgjengelig

Dersom dere planlegger å gjennomføre én eller flere ansettelser står vi godt rustet til å hjelpe dere trygt i hamn. Dersom du ønsker å få på plass en ny leder eller medarbeider rett etter sommerferien haster det å komme i gang.  Å investere i en profesjonell rekrutteringsprosess fra HAMNØY øker sannsynligheten for at du får ansatt den beste kandidaten i stillingen.

Les gjerne om noen av våre kunder, kundetilfredshet og utsagn fra noen av våre kunder.

Vi lever av å yte service, og legger vår stolt­het i å alltid være til­gjenge­lige for våre kunder. Ta kontakt og opplev det selv.

Dersom du har et spørsmål til oss, eller ønsker at vi tar kontakt med deg, kan du legge inn en melding til oss i vår chat som du finner nede til høyre på skjermen, eller kontakte en i team HAMNØY:

Jan Tore Hamnøy, tlf. 411 02 200, jth@hamnoy.no

Else-Margrete Liknes, tlf. 969 11 135, eml@hamnoy.no

Pål Meyer, tlf. 416 68 192, pm@hamnoy.no

Bjørg Hildrum Saltveit, tlf. 907 37 254, bhs@hamnoy.no

Bjørg Hildrum Saltveit er blitt sertifisert i Googles søkenettverk

I HAMNØY har vi fokus på å kontinuerlig utvikle vår kompetanse innen digital markedsføring. Vi kan derfor gledelig annonsere at vår markedsfører Bjørg Hildrum Saltveit har oppnådd ny sertifisering i Google AdWords, nå i søkannonsering.

Bakgrunnen for sertifiseringen er å sikre god kontroll over vår markedsføring via Google sitt søkenettverk. Vi markedsfører på arenaer der vi mener vi best kan nå ut til potensielle kandidater, og Google er en av våre viktigste kanaler for målrettet markedsføring. I denne sammenheng er det viktig for oss å kvalitetsstemple vår kompetanse gjennom aktuelle sertifiseringer.

«Google AdWords-sertifiseringen er en profesjonell akkreditering som Google tilbyr til personer som viser kompetanse innen grunnleggende og avanserte aspekter ved AdWords. Med en AdWords-sertifisering kan en person vise at Google har gitt vedkommende status som ekspert på annonsering på nettet,» Google.com

Grunnleggende om kost-nytte i rekruttering og utvelgelse

Kost-nytte analyser innen rekruttering og utvelgelse går ut på å beregne økonomisk gevinst på grunnlag av rekrutterings- og utvelgelsesmetoder og forventet arbeidsprestasjon. Dessverre er det fremdeles svært få organisasjoner som har en helhetlig tilnærming til området.


Av Assessio
Publisert på assessio.no


Det er få organisasjoner som vil innføre nye salgskanaler eller kjøpe inn et nytt datasystem uten å vurdere flere ulike løsninger og alternativer basert på klare, målbare områder for å finne det som gir den beste økonomiske gevinsten. Når det gjelder å vurdere de økonomiske konsekvensene av rekruttering og utvelgelse derimot, skyter man ofte litt fra hoften.

Organisasjoner som avstår fra å vurdere de økonomiske fordelene knyttet til riktig rekruttering og utvelgelse står ovenfor to store problemer:

 • Du går glipp av muligheten til å øke inntektene og redusere kostnadene.
 • Du kan ikke ta riktige beslutninger om rekrutterings- og utvelgelsesrelaterte investeringer.

Det er åpenbart at det dreier seg om strategiske spørsmål som er viktige for organisasjonens suksess. Det er en risiko for at organisasjoner som ikke har et strategisk perspektiv på personaløkonomi trår i en dobbel felle. Dels den direkte effekten av å miste potensialet for lønnsom vekst, og dels den indirekte negative effekten på lønnsomheten som følge av at man gjør feil investeringsbeslutninger.

«Tenk deg at leger skulle begynne å skrive ut medisiner som ikke fungerer! Det er ofte det som skjer i rekruttering, det gjennomføres prosesser som aldri har blitt utsatt for en seriøs vurdering.»
ANDERS SJÖBERG, UNIVERSITETSLEKTOR, STOCKHOLMS UNIVERSITET

Så hvorfor er man ikke bedre på dette? Kan det være fordi:

 • du mangler kunnskap om personaløkonomi ved rekruttering og utvelgelse
 • du utfører altfor få systematiske evalueringer av rekrutterings- og utvelgelsesprosesser i din organisasjon.
 • du stiller ikke tilstrekkelige krav til dine leverandører

I denne artikkelen ser vi på det grunnleggende i forbindelse med økonomisk analyse av rekruttering og utvelgelse, forklarer hvordan du går frem for å gjennomføre kost-nytteberegninger, og viser hvordan et strategisk arbeid med personaløkonomi fører til betydelige fordeler for organisasjonen.

Kost-nytte analyser innen rekruttering og utvelgelse

Kost-nytte analyser innen rekruttering og utvelgelse handler om at det er mulig – og riktig – å sette en økonomisk verdi på individuelle forskjeller i arbeidsprestasjon. Resultatet av dette er at det blir mulig å vurdere de økonomiske konsekvensene av ulike rekrutterings- og utvelgelsesbeslutninger.

Forenklet handler det om tre områder som til sammen utgjør nytteverdien av rekruttering og utvelgelse: kvantitet, kvalitet og kostnad.

Det finnes ulike modeller for å beregne nytteverdien, noe som betyr at valg av modell har en viss innvirkning på hvilke faktorer som er inkludert i hvert område.

Kost-nytteberegninger i rekruttering og utvelgelse kan bistå beslutninger om investeringer knyttet til humankapital. Rekruttering, utvikling og andre HR-tiltak kan med dette vurderes/evalueres fra et nøkkeltallsperspektiv, herunder avkastning på investeringen som er gjort.

«Utvalgspsykologi er det eldste bruksområdet for psykologisk kunnskap. Personaløkonomi og utvalgspsykologi ble lagt frem som argumenter allerede på 1940-tallet. Likevel fortsetter man å” leke utvelgelse” uten å ta med fakta for en seriøs organisasjonsutvikling.»
ANDERS SJÖBERG, UNIVERSITETSLEKTOR, STOCKHOLMS UNIVERSITET

I forbindelse med dette blir personaløkonomiske evalueringsmetoder også sentrale ved argumentasjon for investeringer og andre strategiske beslutninger knyttet til HR. Rekruttering og utvelgelse er heller ikke det samme, selv om man ofte snakker om dem som synonymer. Rekrutteringsmetoder brukes for å finne kandidater til ledige stillinger, mens utvelgelsesmetoder brukes for å velge hvilke kandidater som skal få et jobbtilbud.

3 grunnleggende økonomiske begrep for rekruttering og utvelgelse


Utvelgelseskvote.
 Den andel av søkere som skal ansettes. En utvelgelseskvote på 1.0 (100 %) innebærer at alle søkere kommer til å bli ansatt. I situasjoner hvor utvelgelseskvoten er lav, d.v.s. der det er mange søkere til få stillinger, kan effektiviteten i utvelgelsen økes betydelig ved hjelp av arbeidspsykologiske tester og andre utvelgelsesmetoder.

Validitet. En forutsetning for å arbeide med personaløkonomi ved rekruttering og utvelgelse er å ha en oppfatning om utvelgelsesmetodes validitet. D.v.s hvor godt den metoden som benyttes predikerer kriteriet, f.eks arbeidsprestasjon. Jo høyere prediktiv validitet den valgte metoden har, jo større fordel for organisasjonen.

Standardavvik på nytte. Den grunnleggende forutsetningen bak dette konseptet er at det er forskjeller mellom individers arbeidsprestasjon, og at denne forskjellen kan estimeres økonomisk. Standardavvikets størrelse er avhengig av stillingens art og varierer derfor; en naturlig følge av at ikke alle yrkesroller kan påvirke organisasjonens økonomiske resultater i samme grad. Sammenlign f.eks en selger med rollen som lønnsmedarbeider.

Hvordan skal man regne?

Allerede nå kan man utvikle figuren som ble presentert tidligere.

Det er tydelig at rekrutterings- og utvelgelsesprosesser påvirker både kvantitet og kvalitet, men det har selvfølgelig også en stor innvirkning på kostnadene. Er det verdt å benytte en searchkonsulent med tanke på at det sannsynligvis fører til en høyere utvelgelseskvote? Hvordan vil vi være i stand til å bedømme validiteten av en slik prosess for å finne fordelene? Hvor mye vil det koste?

Kost-nytte analyser innen rekruttering og utvelgelse handler om å administrere kvantitet, kvalitet og kostnader for å vurdere ulike former for nytte. Ved å bruke det samme konseptet kan man vurdere nytten av andre tiltak eller investeringer knyttet til humankapital, for eksempel lederprogram eller andre former for opplæring av ansatte.

Referanser

Cascio, W. (2015). Investing in people: Financial impact of human resource initiatives.

Sjöberg, S. (2014). Utilizing research in the practice of personnel selection: General mental ability, personality, and job performance.

Sjöberg, A., Sjöberg, S., & Forssén, K. (2007). PJP: Predicting Job Performance.Kapitel 4. Ekonomiska aspekter på urval och arbetsprestation.

Strategi og budsjett er besluttet. Nå gjenstår det vanskeligste: Gjennomføring. Er din organisasjon klar for å møte 2018?

Det er januar – og for de fleste selskaper er strategi og budsjett for 2018 forankret. Nå gjenstår den største utfordringen: Å sikre gjennomføringskraft, aktivitet og resultater i tråd med planene. Er din organisasjon klar for å møte fremtiden? Har du rett person på rett plass?

Fremtiden krever ny kompetanse. Planlegging og utvikling av fremtidens organisasjon er strategisk avgjørende for oppnåelse av fremtidig suksess. Ved å planlegge og igangsette rekrutteringsarbeidet så tidlig som mulig vil du bidra til å øke sannsynligheten for å lykkes.

Dersom du planlegger å erstatte en stilling eller opprette en ny stilling med oppstart før sommeren 2018 haster det å gå i gang med rekrutteringsarbeidet. Ta kontakt med oss i dag. Grundige rekrutteringsprosesser tar tid. En godt planlagt rekrutteringsprosess kan ta fire til fem måneder fra prosessen starter til din nye medarbeider er klar for oppstart. Med oppstart av rekrutteringsprosessen i siste del av desember vil det være realistisk med gjennomføring av ansettelsen i februar. En ansettelse i februar vil dermed vanligvis bety oppstart 1. juni.

Vi i HAMNØY legger vekt på å være en kompetent rådgiver og samtalepartner for våre oppdragsgiver gjennom hele rekrutteringsprosessen. Ansettelser på ledernivå er av stor strategisk viktighet for virksomheten og avgjørende for at ønskede mål og resultater oppnås. Vår omfattende leder­er­faring og metodiske til­nærming til arbeids­opp­gavene sørger for topp kvalitet i alle ledd. Og like viktig – vi har engasje­mentet til å matche ambi­sjonene. Vi lever av å yte service, og legger vår stolt­het i å alltid være til­gjenge­lige for våre kunder.

Dersom dere har behov for å igangsette en konkret rekrutteringsprosess, eller ønsker å diskutere ulike utfordringer og muligheter din organisasjon står overfor, er du alltid velkommen til å ta kontakt. Vi snur oss alltid raskt rundt for deg som kunde. Prøv gjerne vår chatte-tjeneste som du finner nede til høyre på skjermen.

Om Hamnøy:

 • Vi er et rekruttering- og råd­givnings­firma med base i Hauge­sund­-regionen og hele Norge som arbeids­plass
 • Rekruttering, strategi­arbeid, leder­utvikling – vi hjelper våre kunder trygt i hamn med av­gjørende prosesser
 • Vårt kunde­løfte: Vi møter deg med respekt og vi be­handler all informa­sjon på en diskré måte. Vi er kompe­tente og effek­tive. Vi er fleksible og til­gjenge­lige. Vi gir oss ikke før du som kunde blir fornøyd
 • Vi løser mange typer opp­drag, men det grunn­legg­ende målet er alltid likt – å legge til rette for lang­siktig verdi­skapning hos våre kunder
 • Vi leverer pro­sesser og råd­givning av høy kvalitet. Treff­sikker rekrutt­ering er av av­gjørende be­tydning for frem­tiden til en­hver organisa­sjon. Vi hjelper deg som leder til å tenke hel­het­lig og stra­tegisk – og vi hjelper deg med å finne frem til den som kan bli den dyktigste i stillingen
 • Vi har satt sammen et solid og komplementært team bestående av fire personer. Et godt team sikrer effektivitet, fleksibilitet og kompetanse til deg som kunde
 • Per desember 2017 har våre kunder gitt oss en gjennom­snitt­lig score på 9 av 10 poengHver kunde som har be­svart evaluer­ingen har gitt sin vurder­ing basert på en samlet vurder­ing av hvor for­nøyd kunden er med arbeidet som ble ut­ført i pro­sessen
 • Vi har gleden av å jobbe for mange attraktive kunder
 • Les gjerne utsagn fra noen av våre kunder
 • Siden etableringen for ca. tre år siden har vi hjulpet mer enn 50 kunder med over 130 rekrutteringsprosesser

Trenger du rekrutteringshjelp? Vi hjelper deg trygt i hamn. 

Strategi: Team Hamnøy i samtale

Jan Tore Hamnøy med fornyet DNV-GL-sertifisering som rekrutterer

For oss i HAMNØY er det viktig å kontinuerlig fornye og videreutvikle vår kompetanse. Det er derfor hyggelig å annonsere at vår rådgiver / hodejeger Jan Tore Hamnøy har fornyet sertifiseringen som rekrutterer i henhold til DNV-GL-standard 2. januar 2018.

Sertifisering er for oss en viktig del av vår kompetanseutvikling. Ved å sikre riktig kompetanse sørger vi for at vi kan levere best mulig kvalitet i arbeidet vi gjør som rekrutterere. Jan Tore Hamnøy ble sertifisert for første gang som rekrutterer i henhold til DNV-GL-standard i januar 2015. For å bevare sertifiseringen må man avlegge resertifiseringseksamen hvert 3. år. Denne gangen gjelder sertifiseringen til og med januar 2021.

BAKGRUNN FOR STANDARDISERING AV REKRUTTERINGSKOMPETANSE ER BLANT ANNET FOR Å SIKRE:

 • homogen og tilstrekkelig kompetanse innen fagområdet, herunder metode, verktøy og seleksjon
 • vedlikehold og/eller utvikling av kompetanse innen fagområdet
 • bruk av kvalitetssikrede metoder
 • at faget utøves basert på ekspertise og gode rutiner innen fagområdet
 • at rekruttering blir utført av personer med kompetansen til å sikre ansettelse av rett kandidat
 • forutsigbarhet for kandidatene ved lik praksis av faget
 • gode rekrutteringsprosesser som bidrar til positiv omtale av bedriften og bygger opp under varemerket

Kilde: dnvgl.no

To av våre rådgivere / hodejegere er nå sertifisert av DNV-GL: Else-Margrete Liknes ble sertifisert i oktober i fjor.

Har du behov for rekrutteringshjelp? Ta gjerne kontakt med Jan Tore på tlf. 411 02 200 eller e-post jth@hamnoy.no.

Godt nytt tekno-år!

Vipps, så var vi på vei inn i 2018. Nye teknologiske krav skal stilles til oss – klarer vi å henge med?

Elektriske og selvkjørende lastebiler
Ansiktsbetaling
Kryptovaluta
IoT – The Internet of Things og Botnets of Things
Syntetisk mat

… dette er nyvinninger som har dukket opp i 2017.

For kort tid siden var dette ideer like urealistiske som mine tegninger av “hvordan ser verden ut i 2000” på barneskolen. Disse ideene går nå fort fra å være nyvinninger til å bli en naturlig del av vår hverdag, der vi ikke husker hvordan vi klarte oss uten. Se bare på Vipps som ble introdusert i mai 2015.

Dagens samfunn utvikler seg i et rasende tempo, og vi må alle hele tiden forsøke å ligge i forkant.

Når det gjelder fremtiden på arbeidsplassen kan vi lese på interbrand.com at vi beveger oss bort fra det såkalte “lineære modus”; utdanning, jobb og pensjon. I dag forventer vi å lære, vokse og ha meningsfulle oppgaver hele livet. Der arbeidsgiver stiller nye krav til arbeidstaker opplever vi også at arbeidstaker stiller nye krav til arbeidsgiver. Det er et økende fokus på enkeltpersoners talenter, og hva de trenger for å få oppfylt sine ønsker i karriere- og privatliv, noe som blir stadig mer sammenflettet.

Det utvikles stadig produkter og tjenester som fokuserer på å gi mennesker mulighet til å leve, lære og jobbe når og hvordan de vil. Teknologien gir nye muligheter til innovasjon på arbeidsplassen, noe som øker effektiviteten, produktiviteten og ansattes engasjement. Og mens ny teknologi overtar noen arbeidsoppgaver, skaper det også nye oppgaver for fremtiden.

Mange av våre annonser i 2017 inneholdt setningen: “Kandidater bør arbeide effektivt med digitale arbeidsverktøy og har god forståelse og interesse for ny teknologi”. Der digital kompetanse før var forbeholdt IT- og mediebransjen, stiller dagens arbeidsmarked krav til digitale ferdigheter innen de fleste yrker.

Noen blir bekymret for jobben sin i disse automatiseringstider. Da vil jeg anbefale Olav Ognedal (63) sine uttalelser til NRK.

Vi vet litt om hva 2018 vil bringe, men jeg tror og vi vil møte mange overraskende nyheter. Det som er nytt på nyåret vil kunne være en fullt integrert del av hverdagen vår et år fram i tid. Noen av oss liker endringer og drives av de, andre av oss synes endringer er utfordrende og skaper utrygghet.

Der mange av våre rammer endres er det viktig å huske på det viktigste; de menneskelige møtene. Interaksjonen. Samme hvor smart huset mitt er, hvor enkelt jeg kan få tak i de tingene jeg trenger (ønsker), hvor fleksibel arbeidshverdagen er, hvor raskt mine behov kan bli dekket – så må det grunnleggende behovet i oss alle være dekket for at teknologien skal ha en verdi. De færreste i Norge har mangler på det fysiologiske behovet, men flere kjenner på utrygghet og ensomhet i sosiale relasjoner. Selv om vi blir sett mer en noen gang, på nett, på bankkort, på webcamera, på overvåkingskamera etc. er det viktig at vi tar oss tid til å se hverandre.

Som en liten nyttårshilsen legger vi ved  “Daddy`s Car”. Sony CSL Research Laboratory har nylig syntetisert tusenvis av sider med noter for å produsere sangen, generert av AI og raffinert av en menneskelig komponist.

Takk for det gamle – og godt nytt år!

– Jeg gir HAMNØY mine varmeste anbefalinger

– Dette er en av mange tilbakemeldinger vi i HAMNØY har fått fra våre kunder i 2017. Systematisk innhenting av tilbakemeldinger og evalueringer fra kunder og kandidater er en viktig del av vår kvalitetssikring. Vi er aldri bedre enn vårt siste oppdrag – og vår holdning er at vi alltid jobber som besatt helt til stillingen er det samme. Dette har vært avgjørende for at vi i HAMNØY har oppnådd en kundetilfredshet på 9 av 10 poeng.

I 2017 har vi latt virksomheten vokse fra én ansatt til fire for å bygge et solid og kompetent team. Vi består nå av tre hodejegere og en researcher / markedsfører, både for kunder på Haugalandet og i resten av landet. Satsingen har gjort at vi har blitt en enda mer robust, fleksibel og effektiv samarbeidspartner for våre kunder, noe som har vært avgjørende for den gode utviklingen i oppdrag det siste året.

Hamnøy i full konsentrasjon

Her er det litt av det som har skjedd hos HAMNØY I 2017:

 • Antall jobbsøkere: Ca. 2.000
 • Vi har mer enn doblet antall oppdrag fra 2016 til 2017
 • Siden starten for ca. tre år siden har vi bistått 53 kunder. I 2017 har vi blant annet blitt godt kjent med 25 nye kunder
 • Ca. tre av fire oppdrag kommer fra Haugesund-regionen
 • Vi gjennomførte et komplett «hamskifte» i april med ny logo, profil og nettside. Vi lanserte samtidig slagordet: «Trygt i hamn»
 • Vi har i løpet av året utvidet teamet fra en til fire ansatte
 • Vi har styrket oss digitalt med en egen person som produserer, administrerer og arbeider med digital annonsering i alle digitale kanaler. Vi jobber hele tiden målrettet med å styrke vår egen kompetanse, og har blant annet oppnådd sertifisering i Google AdWords displaynettverket
 • Vi har i år oppnådd en betydelig vekst for vårt nettsted Hamnoy.no:
  • Unike brukere – samlet hele året: 32.773 (5.190 i fjor)
  • Unike brukere – beste måned – desember: 6.602
  • Antall økter – samlet hele året: 50.017 (7.203 i fjor)
  • Antall økter – beste måned – desember: 7.792
  • Antall sidevisninger – samlet hele året: 106.292 (16.699 i fjor)
  • Antall sidevisninger – beste måned – juni: 15.995
 • Mer enn 1.000 personer følger HAMNØY på LinkedIn og samlet har vi som rådgivere og firma et stort nettverk på Linkedin med mer enn 14.500 personer i nettverket. Undertegnede har passert 8.000 personer på Linkedin, mens hodejeger Pål Meyer har mer enn 5.300 i sitt nettverk. Hodejeger Else-Margrete Liknes har mer enn 500 følgere, mens vår researcher / markedsfører Bjørg Hildrum Saltveit er godt i gang med å bygge sitt Linkedin-nettverk med ca. 400 personer per i dag. Inviter oss gjerne inn i ditt nettverk
 • Vår Facebook-side har nærmere 2.000 følgere. Slå gjerne følge du også
 • Vi har mer enn 2.500 mottakere av vårt e-nyhetsbrev – og antall stiger ukentlig
 • Twitter har vi i dag 242 følgere – og vår Instagram-konto har 516 følgere

Vi har forventninger til 2018 – og ser frem til å bli kjent med nye mennesker – både nye kunder og kandidater. Vi ser frem til å forsterke og videreutvikle vår relasjon med våre kunder – og hjelpe våre kunder trygt i hamn med avgjørende rekrutteringer også i det nye året.

Vi frem til å samle vårt team i nye lokaler i det nye kontorbygget Løa i Tysvær kommune. Går alt etter planen er vi på plass i løpet av februar 2018. Dette blir teamets møteplass og intervjulokasjon i Haugesund-regionen.

Vår målsetning for 2018 er enkel, men klar: Vi skal bli enda bedre til å levere god rekruttering til enda flere. Vi skal være fremtidsorienterte og klar for å møte de utfordringene som måtte komme.

På full fart inn i 2018 jobber vi med 13 aktuelle stillingsmuligheter. Kanskje en av disse er aktuell for nettopp deg? Sjekk ut mulighetene og ta kontakt om du er interessert i dialog med oss om nye jobbmuligheter.

Har du et rekrutteringsbehov? Ta kontakt – så avtaler vi en samtale.

– Julehilsen fra hjertet

Nå som julen snart ringes inn, har jeg lyst til å dele en liten historie om da en kamerat ringte meg og sa: «Sett et bilde av meg på kontorpulten din og ring meg når du har behov for noen å snakke med. La oss dele liv, Jan Tore.»

Jeg har tenkt litt på dette. Hvor mange sier egentlig det til hverandre? Er det ikke heller slik at de fleste av oss deler suksess og glansbilder på Facebook? Deler vi ekte liv med hverandre? Hva kan vi bety for hverandre om vi deler mer liv?

Vi er flinkere til å dele arbeidsliv, noe som også er viktig. Men skal jeg nevne ett juleønske, er det at vi alle får oppleve en trygg og varm julaften med smil, latter og glede mens vi knekker nøtter og kviss – og deler ekte liv sammen.

Det nærmer seg julehøytiden – og jul og musikk hører jo sammen. Vårt team har derfor satt opp en playlist i Spotify med våre julefavoritter. Kanskje du finner deg en ny favorittlåt?

Istedenfor firmagaver har vi i år valgt å gi en støtte til Kirkens Bymisjons juleaksjon, “Gled en som gruer seg til jul”.

Da gjenstår det bare å si god jul, godt nyttår og tusen takk for samarbeidet i 2017 – la oss dele arbeidsliv også neste år.

Vi ringes!

– Vi deler våre julefavoritter

Det nærmer seg julehøytiden – og jul og musikk hører sammen. Vi har derfor satt opp en playlist med våre julefavoritter i Spotify. Kanskje du finner deg en ny favorittlåt?  

HAMNØY er i vekst og ansetter Bjørg Hildrum Saltveit som researcher og markedsfører

Bjørg Hildrum Saltveit (27) er fra 1. desember ansatt i en fast stilling som researcher og markedsfører i HAMNØY. Hun har arbeidet i HAMNØY i en prosjektstilling med samme oppgaver og ansvar siden 15. august i år.

Bjørg Hildrum Saltveit

Bjørg ble ferdigutdannet i 2015, og har siden hatt flere engasjement der hun har jobbet med markedsføring, kommunikasjon, rekruttering og journalistikk. Gjennom studier og arbeid har hun opparbeidet seg gode kommunikasjonsevner, og er stødig i digitale verktøy. Bjørg har en bachelor i medieproduksjon fra Høgskolen i Gjøvik, og en master i journalistikk og massekommunikasjon fra Griffith University i Australia. Hun er bosatt i Haugesund kommune.

Rollen som researcher og markedsfører er en allsidig og koordinerende rolle i vårt team. Bjørg vil blant annet arbeide med å skape engasjement omkring merkenavnet HAMNØY og våre rekrutteringsoppdrag i de kanalene vi til en hver tid velger å benytte. Dette innebærer et operasjonelt ansvar for den daglige aktivitet og kvaliteten i våre ulike kanaler i sosiale medier, på vårt nettsted Hamnoy.no og våre ulike annonseringskanaler.

HAMNØY er godt i gang med å bygge opp god kompetanse i markedsføring, blant annet hos Facebook, Google og Linkedin. Bjørg har blant annet nylig gjennomført en sertifisering i Google Adwords. Denne kompetansen er ferskvare og vi vil hele tiden fylle på med ny kunnskap og flere sertifiseringer for å bidra til å levere best mulig engasjement, presisjon og effekt i markedsføringsarbeidet. På den måten vil vi bidra til å oppnå målsetningen om å nå ut til flest mulig attraktive jobbsøkere på en effektiv og gjennomtenkt måte.

Bjørg vil videre arbeide med aktivt søk og kontaktarbeid på tvers av alle våre rekrutteringsoppdrag. På den måten vil hun bidra til å øke kapasiteten og forbedre strukturen ytterligere i vårt kartlegging- og søk-arbeid. Alle våre rekrutteringsoppdrag ledes av en rådgiver / hodejeger med et rekrutteringsteam som settes sammen avhengig av kompleksitet, kompetanse og kapasitet.

Team HAMNØY består nå av fire dyktige og kompetente personer som sammen utgjør et solid og komplementært team.